Deelen behaalt Geregistreerd Museum status !!!

On Monday,,nl,Then finally lay the long-awaited decision of the Museum Registration Foundation in our mailbox,,nl,The Museum Vliegbasis Deelen meets all the requirements for registration in the Museum Register,,nl,the conversion of,,nl 9 October 2017 lag dan eindelijk de langverwachte beslissing van de Stichting Museumregistratie in onze brievenbus: het Museum Vliegbasis Deelen voldoet aan alle vereisten voor registratie in het Museumregister: the conversion of the provisional status into a final status,,nl,registration in the Museum Register is now a fact,,nl,This registration is a huge milestone for the group of space,,nl,old,,nl,volunteers and can be seen as an important social appreciation for more than,,nl,year commitment to make this museum,,nl,to maintain and to constantly develop,,nl,A great effort to not only retain our beautiful collection with accompanying stories, but also to make visible and especially visible to society through the opening of the building and exhibitions.,,nl,It also recognizes that we have a collection that not only has a huge historical value from a regional point of view,,nl,but certainly also,,nl,inter,,en,national,,nl / registratie in het Museumregister is vanaf nu een feit!

Deze registratie is een enorme mijlpaal voor de groep van ruim 50 (oud) vrijwilligers en kan gezien worden als een belangrijke maatschappelijke waardering voor meer dan 25 jaar inzet om dit museum te maken, te behouden en voortdurend te ontwikkelen. Een geweldige inzet om onze fraaie collectie met bijbehorende verhalen niet alleen te behouden maar via openstelling van het gebouw en tentoonstellingen zichtbaar en vooral ook beleefbaar te maken voor de samenleving. Onderkend wordt hiermee ook dat we een collectie bezitten die niet alleen regionaal gezien een enorme historische waarde heeft, maar zeker ook (inter)nationaal.

You may also like...